Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden op 9 september 1981

Verkoopvoorwaarden
Reclames na 8 dagen worden niet meer aangenomen. Orders beneden € 250,- netto, buiten Friesland, worden niet franko geleverd. Over orders beneden € 25,- netto worden administratiekosten in rekening gebracht. Leveringen geschieden op de door ons ter griffie van de arr. rechtbank te Leeuwarden gedeponeerde verkoopvoorwaarden. K.V.K. Leeuwarden nr 01075590

Artikel 1. GELDIGHEID.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop van verf-olie-vet- en dakbedekkingsprodukten, alsmede op hulpmiddelen die op de bewerking of verwerking betrekking hebben, zoals kwasten, klimmaterialen, compressoren en spuitinstallaties. Dit alles in de ruimste betekenis. De koper aanvaardt de toepasselijkheid van de verkoopsvoorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van koper anders zouden luiden. De toepasselijkheid kan alleen worden uitgesloten door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen koper en verkoper.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN.
Alle offerten zijn vrijblijvend. Documentatie, verwerking en andere adviezen, begeleiding en inspecties worden steeds vrijblijvend buiten verantwoordelijkheid van verkoper verstrekt, resp. uitgevoerd. Alle prijzen zijn netto-contant, zonder korting en exclusief B.T.W. Wordt een bestelling gedaan, zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht, vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen ten tijde en de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Verkoper is gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dit geval gehouden koper binnen 14 dagen schriftelijk te berichten.

Artikel 3. SOLVABILITEIT.
Wanneer verkoper gegronde aanleiding heeft om aan te nemen, dat koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan is verkoper gerechtigd vooruit betaling te verlangen als voren tot levering of tot verdere levering over te gaan.

Artikel 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd, indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5. RECLAMES.
Reclames van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen in deze paragraaf omschreven termijnen. Geen enkele reclame is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl koper het beweerde gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen reclame is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. De ondeugdelijkheid van geleverde produkten kan door koper met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel, slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het TNO, waarbij genoemd instituut vrij is in de keuze van de middelen om tot conclusie omtrent de kwaliteit van de geleverde produkten te geraken en waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Reclames over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts worden gedaan binnen 8 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 3 maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen reclames binnen deze termijn worden ingediend. De schadevergoedingsplichten van verkoper ter zake ondeugdelijkheid van geleverde goederen zal nimmer een bedrag te boven gaan van 3 x het factuurbedrag van de goederen waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 6. BETALINGEN.
Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Indien de koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan de verkoper een rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Als voren inningskosten te kunnen berekenen, is verkoper verplicht, koper schriftelijk aan te schrijven tot betaling van de openstaande posten, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in acht zal worden genomen. Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is verkoper gerechtigd het hem toekomende bedrag in rechte te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan terstond opeisbaar. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 15% van het te vorderen bedrag met minimum van € 22,70. Indien koper de hoofdsom, verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de vordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 18,15.